(Informació en pàgines interiors tan sols disponible en anglès)

Xip formatiu
Comptador del flux de smart-orifice
Sensors magnètics de silici
Dispositius passius de silici
Sensors de pressió
Sensors químics MEMFET selectius de ions
Sensors pH ISFET
Sensors de gas semiconductors
Acceleròmetres basats en oblies BESOI
Sensors i actuadors basats en micromecanització de superfície
MCM's con substrat de silici per a productes innovadors
Kit CNM
Transistor DMOS d'alta densitat
VDMOS i IGBT per a sistemes electrònics de potència
Diode de transició conductiva bidireccional

Sensors de radiació en silici
Interfìcies neuroelectròniques
Microestimulador implantable


 
Contacte: Dt@cnm.es